Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā. Laulība ir mūža savienība. Stājoties laulībā jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda “līdz nāve jūs šķirs”. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka Jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.
Lai stātos kristīgā laulībā, vismaz vienam no laulājamajiem jābūt luteriskās Baznīcas loceklim, bet abiem ir jābūt gan kristītiem, gan iesvētītiem.
Savlaicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) nepieciešams griezties draudzes kancelejā, lai saskaņotu nepieciešamo dokumentāciju.


Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

Šādā gadījumā jāapmeklē katehēzes kurss un dievkalpojumi. Katehēzes kursa laikā Jūs iepazīsieties ar ticības mācības pamatiem un piedalīsieties dievkalpojumos.
Kad būsiet iepazinušies ar ticības mācību un Baznīcas dzīvi, Jums jāapstiprina mācītājam, ka tā ir Jūsu brīva izvēle – apliecināt savu ticību un tapt kristītiem un/vai iesvētītiem un līdz ar to uzņemtiem draudzē. (Nav pieļaujams, ja kāds netieši tiktu spiests nepatiesi apliecināt savu ticību un dot solījumu dzīvot kristīgu dzīvi tikai tāpēc, ka vēlas laulāties baznīcā).
Tie, kuri nav kristīti, saņem kristību un iesvētību. Tie, kuri ir kristīti bērnībā, tiek iesvētīti. Vienlaicīgi notiek šo cilvēku uzņemšana draudzē.


Ko darīt, ja esmu gan kristīts, gan iesvētīts, bet nepiederu nevienai draudzei?

Runājiet ar mācītāju. Mācītājs noteiks kārtību, kā atjaunot piederību Baznīcai un tikt uzņemtam draudzē. Jābūt gatavam no jauna apstiprināt kristībā (iesvētībā) dotos solījumus – dzīvot kristīgu dzīvi, palikt draudzes piederībā.


Vai iespējams tikt laulātiem luteriskajā Baznīcā, ja līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

Ir iespējams. Tomēr jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā Baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. Šajā gadījumā Jūsu starpā jābūt skaidrībai par to, kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja katrs piederiet savai konfesijai.


Ko darīt, ja esmu šķirtenis un vēlos stāties jaunā kristīgā laulībā?

Katrā gadījumā runājiet ar mācītāju. Jauna laulība netiks liegta, ja jums ir nozīmīgi iemesli, kādēļ iepriekšējo laulību jūs nevarat atjaunot (piemēram, iepriekšējais dzīvesbiedrs ir jūs atstājis un nodibinājis citu ģimeni).


Kādos Baznīcas Gada laikos laulības nebūtu plānojamas?

Laulības luteriskajā Baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā – no Pelnu Dienas līdz Lieldienām.